Advies dienstverlening

Let’s talk & save some money:

A•lex is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het commercieel, fiscaal, sociaal -en vennootschapsrecht.

 

Het kantoor kiest bewust voor een niche waarbij een pro-actieve dienstverlening naar bedrijven toe centraal staat. Als bedrijfsadvocaat streeft A•lex er in de eerste plaats naar om haar klanten te voorzien van de juiste advisering. Dagdagelijkse al dan niet schriftelijke aanbevelingen, tot diepgaande analyses en adviezen om uw bedrijf te ondersteunen in haar groei of transformatie, maken A•lex tot de geschikte juridische rechterhand voor uw onderneming.

 

A•lex is in het kader van haar adviesverlening een geregistreerd dienstverlener van de KMO-Portefeuille.

 

Dit betekent dat voor bepaalde juridische adviesdossiers, u als onderneming een beroep kunt doen op de subsidies die de KMO-Portefeuille u verleent.

 

Voor fiscale zaken is ons registratienummer DV.A.222955. Voor commerciële en sociaalrechtelijke zaken is dit het registratienummer DV.A222994.

VOORWAARDEN KMO-portefeuille:

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

1.

De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese KMO-definitie; dit betekent dat uw onderneming zowel qua aantal werknemers, qua omzet of balanstotaal en qua zelfstandigheid te kwalificeren valt als kleine of middelgroteonderneming.

voorwaardenKMO

2.

Uw onderneming heeft een vestiging in het Vlaamse Gewest.

3.

Uw onderneming behoort tot de privésector waarbij er maximaal een aandeel van de overheid ten belope van 25% mag zijn.

4.

De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit. Dit betekent dat u ingeschreven bent in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en dat de Nacebelcode van uw onderneming is opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 26 februari 2016. De Nacebelcode geeft de hoofdactiviteit van uw onderneming weer. Indien uw bedrijf over meerdere Nacebelcodes beschikt, dan is de hoofdactiviteit deze die het meeste omzet genereert.

5.

Uw onderneming is conform de regelgeving van het Vlaamse Gewest, hetgeen onder meer impliceert dat zij geen achterstallige schulden heeft ten aanzien van het Vlaamse Gewest.

6.

Het advies moet hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren van uw onderneming.

7.

U doet beroep op een geregistreerd dienstverlener. (Voor A.lex is het registratienummer in fiscaal – en vennootschapsrechtelijke adviesverlening DV.A.222955 Voor commerciële en sociale zaken is dit DV.A222994).

De publieke dienstverleners komen niet in aanmerking voor steun. Vzw’s, tijdelijke en/of stille handelsvennootschappen, feitelijke verenigingen of een maatschap komen evenmin in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Wat komt in aanmerking voor subsidies:

Doelstelling advies:

Een advies wordt verleend door een geregistreerd dienstverlener en is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. In de vereenvoudige kmo-portefeuille heeft advies een ruime definitie zodat de pijlers die voorheen bestonden (technologieverkenning, advies internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching) er kunnen onder vallen.

Vorm van het advies:

 • Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren
 • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken

Het advies vertrekt steeds vanuit een concrete probleemstelling en is een geschreven document dat de zaakvoerder toelaat een correcte en fundamenteel onderbouwde beslissing te nemen op basis van een analyse (onderzoek), een advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (via een actieplan, stappenplan wordt het advies omgezet in concrete acties). De kost die de dienstverlener voorziet voor de begeleiding tijdens de implementatiefase is subsidieerbaar (niet de implementatiekost zelf).

Aanvullende voorwaarden advies:

De aanvullende voorwaarden voor adviesaanvragen betreffen de volgende:

 

 • De steunaanvraag gebeurt op basis van een overeenkomst met een erkende dienstverlener;
 • De steun kan enkel online aangevraagd worden vanaf het afsluiten van de overeenkomst tot uiterlijk veertien kalenderdagen na de start van de adviesprestaties.
 • De adviesprestaties moeten beëindigd zijn op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op  de indieningsdatum van de steunaanvraag.
 • Na de adviesprestaties krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd adviesrapport.
 • De begeleiding bij implementatie is ondergeschikt aan het eigenlijk advies en beperkt tot de intellectuele vorm van dienstverlener; dus geen implementatiekost.
 • De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum 500 euro, exclusief btw.

OPGELET: Een advies mag nooit opgesplitst worden over verschillende steunaanvragen in de kmo-portefeuille (geen dubbele subsidiëring). Om het stimulerend effect te garanderen zijn de advieskosten inzake dienstverlening m.b.t. de gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet aanvaardbaar.

Volgende vormen van advies komen dus niet in aanmerking:

 • de advisering van een onderneming om een kwaliteitshandboek op te stellen met het oog op het behalen van een kwaliteitscertificaat
 • adviezen die wettelijk verplicht zijn, door de overheid opgelegd aan bepaalde sectoren (bv. bodemonderzoeken bij garagehouders)
 • permanente of periodieke adviezen (dit zijn adviezen die meer dan één keer in 3 jaar voorkomen bv. belastingadvies, opvolgingsaudits)
 • advies voor personeelsbeleid (Human Resource Management of HRM)
 • adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven (bv. financiële controles)
 • niet-gespecialiseerde adviezen
 • diensten met betrekking tot subsidies (subsidieconsulenten)
 • bouwen van websites of schrijven van software
 • diensten in verband met het vervullen van formaliteiten betreffende registratie en instandhoudingvan intellectuele eigendomsrechten
 • diensten van expertisebureaus betreffende schadegevallen en waardebepalingen
 • kosten betaald aan een certificatiebureau voor een audit voor het behalen of het behouden van een kwaliteitscertificaat.

Volgende vormen van advies kunnen wel in aanmerking komen:

 • adviezen omtrent de toepassing van de privacywetgeving in uw onderneming
 • adviezen omtrent de intellectuele eigendomsstrategieën en uw beschermingsstrategie
 • adviezen n.a.v. een legal audit van uw bedrijfs- en vennootschapstructuur
 • adviezen omtrent uw e-commercestrategie
 • adviezen omtrent uw contractmodellen en uw contractmanagement met betrekking tot bijvoorbeeld uw HR-documenten, dienstverleningsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, etc.
 • etc.

Voorbeelden van gesubsidieerd advies:

 • Een communicatieplan opstellen
 • Een marketingplan opstellen
 • Een marktanalyse maken
 • Een investeringsanalyse maken
 • ...

Aanvraagprocedure:

Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie onder de KMO-portefeuille dient u de procedure te volgen zoals beschreven op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be). Een gebruikershandleiding kan op deze website geraadpleegd worden. Onderstaand schema kan u alvast op weg helpen:

procedureKMO

Bedrag:

Hoeveel de subsidies concreet bedragen is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. Hieronder vindt u een duidelijk en overzichtelijk schema.

bedragKMO