Algemene
voorwaarden

1.Algemeen

 

A.lex Advocaten, hierna genoemd ‘A.lex’, is de handelsbenaming waaronder D’Ius BV met ondernemingsnummer 0546.794.443 en Julius BVmet ondernemingsnummer 0566.906.503, hun diensten onder de hierna beschreven modaliteiten uitoefenen. Beide vennootschappen hebben hun maatschappelijke zetel te 8570 Vichte, Bosstraat 4. Wanneer hierna A.lex wordt vermeld, dan wordt hiermee aldus de BV D’Ius en/of de BV Julius bedoeld, desgevallend en mits toestemming van de cliënt(e)(n), hierna genoemd de ‘Cliënt’, gezamenlijk handelend. De kantoren van A.lex bevinden zich te 8570 Vichte, Bosstraat 4.

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van A.lex, dan wel van één van haar vennoten, partners, medewerkers (of enige ander persoon voor wie D’Ius en/of Julius aansprakelijk kan worden gesteld), met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt. Telkens de Cliënt een beroep doet op A.lex, wordt de Cliënt geacht deze voorwaarden te aanvaarden.

 

2.Advocaten verbonden aan A.lex

 

Alle advocaten verbonden aan A.lex dragen de beroepstitel van advocaat en zijn leden van de Orde van Advocaten aan de West-Vlaanderen, alsook van de Orde van Vlaamse Balies. De Orde van Advocaten van de Balie West-Vlaanderen heeft haar zetel te 8000 Brugge, Langestraat 120. De Orde van Vlaamse Balies heeft haar zetel te 1000 Brussel, Staatsbladstraat 8. Alle advocaten van A.lex zijn dan ook verbonden door de deontologische regels en gedragscodes eigen aan het beroep van advocaat. Deze regels zijn vrij consulteerbaar via de site van de Orde van Vlaamse Balies (https://www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-is-een-advocaat) of via de Codex Deontologie voor Advocaten.

 

3.Verzekering

 

De aansprakelijkheid ten aanzien van de Cliënt van A.lex alsmede haar vennoten, partners en/of medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van A.lex, hetzij voor een bedrag tot 7.500.000,00 EUR voor de bvba D’Ius, hetzij 2.500.000,00 EUR voor de bvba Julius.

 

4.Prestaties

 

De verbintenis die A.lex levert, ten behoeve van de Cliënt, is een inspanningsverbintenis die A.lex tot haar best vermogen zal uitvoeren. Dit is in geen geval een resultatenverbintenis. Derden kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de verrichte werkzaamheden en/of de resultaten.

 

De Cliënt aanvaardt dat A.lex autonoom beslist welke van haar advocaten het dossier beheert en er de werkzaamheden voor verzorgt.

 

A.lex zal bij het uitvoeren van haar prestaties de vertrouwelijkheid en discretie hanteren die van haar verwacht wordt. Uiteraard is A.lex gebonden aan haar beroepsgeheim.

 

5.Informatieplicht

 

De Cliënt verbindt er zich toe om gedurende de gehele duur van de opdracht alle relevante en noodzakelijke gegevens en inlichtingen aan A.lex te verstrekken. In de mate van het mogelijk zal de Cliënt haar inlichtingen staven met de nodige stukken. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan A.lex verstrekte gegevens, informatie en stukken. De Cliënt verbindt er zich tevens toe A.lex spontaan en onmiddellijk in kennis te stellen van nieuwe feiten of omstandigheden, van welke aard ook, die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

 

Wanneer de Cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig, onvoldoende of niet conform de afspraken verleent of onvoldoende beschikbaar is, kan A.lex beslissen om geen verdere prestaties meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. A.lex zal desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden.

 

6.Intellectuele rechten

 

Alle rechten met betrekking tot werken die voortvloeien uit de verrichte prestaties, zoals onder andere: adviezen, conclusies, overeenkomsten, dagvaardingen, briefwisseling, etc. komen exclusief toe aan A.lex.

 

Het is de Cliënt niet toegestaan deze werken op eender welke wijze te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren. De Cliënt mag deze werken enkel aanwenden voor eigen gebruik en met het doel zoals blijkt uit de opdracht waaruit dit werk is voortgekomen. A.lex kan hiervan afwijken, maar dit zal blijken uit een uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming.

 

7.Ereloon en kosten

 

De staat van ereloon en kosten bestaan uit uitgaven, verplaatsingsvergoedingen en erelonen. A.lex is, betreffende de begroting van haar ereloon en kosten, onderworpen aan artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de Orde van Advocaten van de Balie West-Vlaanderen.

 

De prestaties van A.lex, met inbegrip van de eerste raadpleging, worden vergoed op basis van een uurtarief. Het verschuldigde uurtarief varieert in functie van diverse factoren zoals de aard en complexiteit van het dossier en de urgentie van de zaak. Het basisuurtarief van A.lex situeert zich steeds tussen 125,00 EUR en 250,00 EUR.

 

Het ereloon, berekend op uurtarief, omvat niet de algemene administratiekosten en specifieke dossierkosten. Specifieke dossierkosten (zoals onder andere kosten van notarissen, deurwaarders en vertalers, reis- en verplaatsingskosten) worden door de Cliënt voorgeschoten dan wel afzonderlijk en integraal aan de Cliënt doorgerekend. De (forfaitaire) administratiekosten en specifieke dossierkosten zijn bijgevolg verschuldigd bovenop het ereloon.

 

Verplaatsingskosten bedragen 0,50 EUR per gereden kilometer en worden bij facturatie afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Vóór de aanvang van de opdracht en lopende de opdracht kunnen er één of meerdere provisies aangerekend worden. In de eerstvolgende nota van ereloon en kosten worden de provisie(s) op het totale bedrag in mindering gebracht.

 

In specifieke gevallen kan een vast ereloon worden gehanteerd. In voorkomend geval wordt voorafgaandelijk met de cliënt een ereloon afgesproken die evenwel zesmaandelijks voor herziening vatbaar is.

 

8.Facturatie en betaling

 

De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na verzending, tenzij anders vermeld in de overgemaakte offerte of bevestigingsbrief. Bij laattijdige betaling van het ereloon is A.lex gerechtigd op een, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, nalatigheidsinteresten aan een rentevoet van 1% per maand en een forfaitair schadebeding van 10% over de nog openstaande hoofdsom, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de verhogingen en dan pas op de hoofdsom. Deze tarieven en kosten zijn exclusief btw.

 

In geval van verzuim van de Cliënt op een verplichting, van welke aard ook, heeft A.lex het recht om haar prestaties onmiddellijk te schorsen totdat de Cliënt volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De Cliënt mag evenwel nooit wegens een klacht die door hem wordt geformuleerd het volledige bedrag of een deel van de door hem verschuldigde bedragen afhouden, of overgaan tot compensatie.

 

Protest tegen een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst ervan, per aangetekend schrijven, te gebeuren op het adres van het kantoor van A.lex of de maatschappelijke zetel van Julius of D’ius. Bij gebreke aan protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

 

Op elk ogenblik en zelfs, overeenkomstig artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden, na faillissement van de Cliënt, of een andere vorm van samenloop of beslag op het vermogen van de Cliënt, zal er tussen A.lex en de Cliënt een verrekening plaatsvinden tussen alle opeisbare, liquide en vervangbare vorderingen tussen A.lex en de Cliënt, voor zover de verrekening niet verboden is door dwingende wettelijke bepalingen.

 

9.Aansprakelijkheid

 

A.lex, alsmede haar vennoten, partners of medewerkers zijn verzekerd voor potentiële beroepsaansprakelijkheid.

 

Behoudens in geval van opzet, kunnen A.lex alsmede haar vennoten, partners of medewerkers niet aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten, tenzij (en slechts in de mate dat) de schade die de Cliënt lijdt rechtstreeks het gevolg is van een beroepsfout van A.lex die door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

 

Indien de beroepsaansprakelijkheid de schade niet dekt, kan de Cliënt hoogstens aanspraak maken op een schadevergoeding waarvan de omvang beperkt is tot het geheel van de bedragen dat voor het betrokken dossier voor A.lex aan de Cliënt gefactureerd werd.

 

De aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht de aard van de schade en zowel bij lichte, herhaaldelijke als zware fout.

 

De aansprakelijkheid ten aanzien van de Cliënt is in elk geval en steeds beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

10.Beëindiging van de opdracht

 

De Cliënt kan op elk ogenblik de aan A.lex toevertrouwde opdracht beëindigen door haar daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. A.lex maakt vervolgens haar eindstaat van kosten en ereloon over.

 

A.lex kan te allen tijde en zonder hierdoor schadeplichtig te zijn een einde maken aan de haar door de Cliënt toevertrouwde opdracht, door de Cliënt daarvan voorafgaandelijk en schriftelijk te verwittigen.

 

11.Nietigheid

 

Indien één of meerdere bepalingen nietig zouden dienen te worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de desbetreffende bepaling en van de algemene voorwaarden in zijn geheel, voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden aangetast.

 

12.Geschillen

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Julius of D’ius zich bevindt, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil tussen de Cliënt en A.lex.