Estate planning  •  13/10/2021  •  Kevin Desmet

In principe is men vrij om zijn vermogen toe te bedelen aan wie men dat wil (familie, vrienden, …) en wanneer men dat wil (schenking bij leven, legaat bij overlijden, …). Die vrijheid is evenwel niet absoluut voor hen die afstammelingen hebben en/of gehuwd zijn, in die mate dat de helft van het...

HR  •  20/09/2021  •  Lise Breine

Nu de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan stilaan beginnen te versoepelen en ons dagelijks leven er terug begint uit te zien als weleer, kan ook de vraag gesteld worden of het bedrijfsleven terug zal keren naar de vroegere gewoontes.

 

Telewerk werd in vele...

Commercial  •  09/09/2021  •  Jean-Marc Simoens

Algemene voorwaarden dienen geregeld aangepast en geüpdatet te worden. Het recht staat immers niet stil en de rechtbanken evenmin. Recent oordeelde een rechtbank dat een clausule waarin een schadevergoeding betaald diende te worden bij een annulering van een bestelling ongeldig was.

 

Hoe...

Estate planning  •  30/08/2021  •  Justine Bouckaert

Heeft u een testament opgemaakt met daarin de uitwerking van een duo-legaat, dan verdient het misschien wel de aandacht om dit te gaan herbekijken. Immers, sinds 1 juli 2021 is de fiscale reglementering op duo-legaten gewijzigd. De netto-verkrijging voor de “goede doelen” wordt in vele gevallen...

A.lex news  •  02/04/2021  •  Kevin Desmet

We zetten onze collega Justine Bouckaert graag even in de spotlight! Justine maakt reeds 1 jaar deel uit van het team van A.lex


Een dikke proficiat en bedankt voor al je inzet. We zijn blij dat je deel uitmaakt van ons team!

HR  •  10/02/2021  •  Julie Van Acker

Minister van Werk, de heer Dermagne, heeft op 21 januari 2021 de Nationale Arbeidsraad om advies gevraagd over de invoering van een omstandigheidsverlof met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming van COVID-19.

 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) is samengesteld uit...

HR  •  18/01/2021  •  Julie Van Acker

Zoals de pers reeds te kennen gaf, heeft de overheid ‘in alle stilte’ de maatregelen om het coronavirus tegen te houden, verlengd tot 1 maart 2021.

 

De overheid heeft de maatregelen echter niet alleen verlengd, ze heeft ze, vooral naar de werkgever toe, ook uitgebreid.

 

De kans dat...

HR  •  11/01/2021  •  Julie Van Acker

Sinds 1 januari 2016 geldt een bijna volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen voor de aanwerving van een eerste werknemer. Naast een aantal andere voorwaarden diende te aanwerving in principe plaats te vinden vóór 1 januari 2021.

 

Het Federaal Regeerakkoord van september 2020...

Commercial  •  20/11/2020  •  Jean-Marc Simoens

Al een geruime tijd worden consumenten beschermd tegen bepaalde clausules van ondernemingen.

 

Vanaf 1 december 2020 zullen ook ondernemingen meer beschermd worden tegen bepaalde clausules van andere ondernemingen. De nieuwe regeling heeft niet enkel invloed op standaardcontracten, maar op...

Tax & Corporate  •  10/11/2020  •  Justine Bouckaert

Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie zijn er veel nieuwe fiscale gunstmaatregelen ingevoerd. Een van deze specifieke steunmaatregelen is de tijdelijke carry-back, die ondernemingen financiële ademruimte moet geven.

 

In deze video licht Justine Bouckaert het wettelijk principe van...

HR  •  27/10/2020  •  Mattijs Vanmarcke

Het coronavirus is opnieuw aan een steile opmars bezig in ons land en dat laat niemand ongemoeid.

 

Met het eindejaar in aantocht, bereiden veel werkgevers zich alvast voor op (nog) strengere maatregelen, slechtere economische omstandigheden en nieuwe, snel wijzigende vraagstukken op...

Estate planning  •  03/09/2020  •  Nicolas Lauwers

De start van het nieuwe schooljaar betekent ook de start van nieuwe tutorials.

 

In deze video licht Nicolas Lauwers toe waarom het aangewezen is dat gehuwden met een vennootschap een huwelijkscontract afsluiten.

 

Benieuwd naar meer? Hou dan zeker onze website en LinkedIn-pagina in...

Tax & Corporate  •  23/06/2020  •  Justine Bouckaert

Met de omzetting in de Belgische wetgeving van de DAC 6-Richtlijn dienden ‘intermediairs’ (of belastingplichtigen) vanaf 1 juli 2020 aangifte te doen van zogenaamde ‘agressieve grensoverschrijdende constructies’ (voor een kort inhoudelijk overzicht van deze aangifte verwijzen we naar onze...

Estate planning  •  08/06/2020  •  Nicolas Lauwers

Bent u eigenaar van een buitenlandse vakantiewoning of bent u van plan om een buitenlands onroerend goed aan te schaffen? Zorg er dan voor dat dit onroerend goed ook voor uw erfgenamen een plek onder de zon wordt.

 

In deze video licht Nicolas Lauwers de civiele en fiscale implicaties toe...

Tax & Corporate  •  25/05/2020  •  Justine Bouckaert

Plannen om bij de komende algemene vergadering een dividend of tantième uit te keren? Vergeet de nieuwe uitkeringsregels uit het WVV voor de BV niet.

 

In onderstaande video licht Justine Bouckaert op beknopte wijze toe hoe de netto-actieftest en liquiditeitstest moeten toegepast...

Tax & Corporate  •  13/05/2020  •  Justine Bouckaert

Vanaf 1 juli 2020 moeten ‘intermediairs’ (en in subsidiaire orde, belastingplichtigen) aangifte doen van agressieve grensoverschrijdende ‘constructies’. Deze aangifteverplichting is een omzetting in de Belgische wetgeving van de DAC 6-Richtlijn (of Directive Administrative Cooperation 6)....

Tax & Corporate  •  08/05/2020  •  Justine Bouckaert

Sinds 1 januari 2019 kent ook België zijn fiscaal consolidatiesysteem in de vorm van een “groepsbijdrageovereenkomst”.  Voortaan kunnen groepsvennootschappen fiscale winst en verlies compenseren. De toepassingsvoorwaarden blijven evenwel vrij streng. Daarenboven blijkt ook de praktische...

Estate planning  •  05/05/2020  •  Nicolas Lauwers

Niettegenstaande de enorme impact van de genomen corona-maatregelen op ons dagelijkse leven, beletten deze niet dat u nog steeds kan overgaan tot het verrichten van een vermogensplanning.

 

Op donderdag 23 april 2020 heeft het federaal parlement een wet goedgekeurd met enkele specifieke...

Estate planning  •  05/05/2020  •  Kevin Desmet

De algemene antimisbruikbepaling binnen de Vlaamse erfbelasting is reeds meer dan 8 jaar in voege. Niettemin bestaat er op vandaag nog steeds onduidelijkheid over hoe de bepaling op een concreet dossier moet toegepast worden: hoe wordt de bewijslast verdeeld tussen Vlabel en de...

HR  •  03/12/2019  •  

Het Arbeidshof in Brussel moest zich uitspreken over een zaak waarbij een werkgever het bewijs van het ontslag om dringende reden staafde met een e-mail uit de persoonlijke mailbox van de werknemer.

 

In de concrete situatie had een werknemer via haar e-mailadres van het werk...

Estate planning  •  07/11/2019  •  Nicolas Lauwers

Ingevolge de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht wordt iedere maatschap, inclusief de familiale maatschap, voortaan bestempeld als “onderneming”. Deze kwalificatie heeft onder andere tot gevolg gehad dat iedere maatschap zich tegen uiterlijk 30 april 2019 moest...

HR  •  11/10/2019  •  

 

Van 11 mei 2020 tot 24 mei 2020 vinden de sociale verkiezingen plaats voor de oprichting en vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk (comité).

 

Als een onderneming gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers in dienst heeft moeten...

Commercial  •  14/02/2019  •  Jean-Marc Simoens

Enkele maanden geleden trad de nieuwe wet inzake bedrijfsgeheimen in werking. Iedere onderneming beschikt over bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie. Denk maar aan klanten- en leverancierslijsten, historiek van bestellingen, productieprocessen, financiële documenten, bedrijfsanalyses,...

Estate planning  •  26/10/2018  •  Kevin Desmet

Het is reeds enkele maanden geleden dat de Raad van State het VLABEL-standpunt nr. 15004 met betrekking tot de fiscale gevolgen van gesplitste aankopen en gesplitste inschrijvingen heeft vernietigd (RvS 12 juni 2018, nr. 241.761). Enkele dagen daarna heeft VLABEL op haar website meegedeeld, dat...

Commercial  •  25/06/2018  •  Julie Van Acker

België heeft na wat zwoegen en zweten eindelijk een, laten we zeggen ambitieus wetsontwerp in de Kamer ingediend dat tegelijkertijd een aantal zaken wil doorvoeren:

 

-         Een verdere uitwerking van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke...

Commercial  •  30/03/2018  •  Jean-Marc Simoens

Een beding van eigendomsvoorbehoud is onmisbaar in de algemene voorwaarden bij koop-verkoop activiteiten.

 

Het eigendomsvoorbehoud zorgt er voor dat men als leverancier de geleverde goederen kan terugeisen, wanneer blijkt dat de klant deze goederen niet betaalt. Door middel van het...

Commercial  •  15/01/2018  •  Jean-Marc Simoens

Op 7 september 2017 verscheen er een nieuwe wet die de huidige Faillissementswet en de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen (WCO) samenbrengt in een gemoderniseerde regelgeving in het Wetboek Economisch Recht (WER). Ondermeer de regels omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid worden...

Commercial  •  06/06/2017  •  Jean-Marc Simoens

Recent werden we door de media overspoeld met diverse nieuwsberichten omtrent het virus Wannacry. Dit virus verzegelt bestanden op uw computer en geeft die weer vrij tegen betaling. Experts zijn het er over eens dat bedrijven dikwijls niet bestand zijn tegen dergelijke virussen en dat het aantal...

Commercial  •  29/05/2017  •  Jean-Marc Simoens

Wie met zijn bedrijf een lening of een investeringskrediet lopen heeft bij een bank zal wel al eens van een wederbeleggingsvergoeding of funding loss hebben gehoord.

 

Bedrijven die hun lening vervroegd willen en kunnen terugbetalen worden dikwijls verwacht een hoge...

Commercial  •  11/04/2017  •  Julie Van Acker

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Verordening inzake privacy van kracht, ook wel beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Deze verordening regelt en vernieuwt heel wat aspecten omtrent privacy en zal bij ons...

HR  •  10/04/2017  •  Julie Van Acker

Op 23 februari 2017 werd de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk, ook wel de Wet Peeters genaamd, goedgekeurd in de Kamer.

 

De Wet van 5 maart 2017 is er op gericht om enerzijds voor de werkgever wendbaar werk te creëren en anderzijds de werknemer toe te laten tot een job die werkbaar is. De wet...

Tax & Corporate  •  28/02/2017  •  Kevin Desmet

Vanaf 6 maart 2017 kan eindelijk ook een regularisatieaangifte worden ingediend voor Vlaamse registratie- en erfbelastingen. De versplintering van het fiscale landschap in België noopt ertoe dat federale belastingen enkel voor de federale overheid kunnen geregulariseerd worden en de gewestelijke...

Tax & Corporate  •  26/10/2016  •  Julie Van Acker

De komende maanden zullen LegalNews.be en Wolters Kluwer - M&D Seminars een reeks van Themadagen aanbieden, waarbij, vertrekkend vanuit een complex juridisch actueel thema, diverse topsprekers gedurende anderhalf uur een onderwerp grondig zullen analyseren en kritisch becommentariëren. 
Tijdens...

Commercial  •  06/10/2016  •  Jean-Marc Simoens

U verstuurt als ondernemer een factuur naar uw klant (al dan niet elektronisch), maar achteraf blijkt dat het rekeningnummer waarop uw klant diende te betalen, vervalst werd.

 

Meer en meer duiken er berichten op van vervalste facturen.

 

De fraudeurs breken de brievenbussen van...

Tax & Corporate  •  10/08/2016  •  Kevin Desmet

Op 21 juli jongstleden werd uiteindelijk de nieuwe federale wet goedgekeurd, waarbij opnieuw een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie wordt ingevoerd. De nieuwe federale regularisatiewet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2016 en is in werking getreden op...

HR  •  01/07/2016  •  Julie Van Acker

De wet ‘Macron’ hervormt in Frankrijk het principe van detachering van loontrekkende buitenlandse chauffeurs en wordt met ingang van 1 juli 2016 van kracht op het Frans grondgebied. Het transport wordt door de wet ‘Macron’, decreet 2016/418, onder detachering geplaatst. Dit is een zeer...

HR  •  27/06/2016  •  Julie Van Acker

Herinner u dat er reeds enige tijd een regeling voorhanden is die erin bestaat om eerste aanwervingen (aanvankelijk, de eerste drie aanwervingen, daarna de eerste vijf) een stuk goedkoper te maken door de werkgeversbijdragen gedurende een welbepaalde periode te reduceren.

Als gevolg van de...

Commercial  •  27/06/2016  •  Julie Van Acker

Het moge duidelijk zijn dat de juridische hervormingen die Minister Koen Geens doorvoert overal hun invloed zullen hebben, ook in de bedrijfswereld. Eind 2015 werd een nieuwe wet door het parlement goedgekeurd die er op gericht is om niet-betwiste facturen tussen ondernemingen sneller,...

Estate planning  •  26/04/2016  •  

Volgens artikel 2.7.1.0.7, eerste lid in fine VCF, de Vlaamse variant op het federale artikel 9 W.Succ., worden effecten aan toonder of op naam en geldbeleggingen, die voor het vruchtgebruik zijn ingeschreven op naam van de erflater en voor de blote eigendom op naam van een derde, geacht zich in...

Tax & Corporate  •  11/04/2016  •  

Vanaf 1 juni 2016 worden rechtspersonen, die een bestuursfunctie uitoefenen, verplicht onderworpen aan BTW voor de vergoeding die zij hiervoor ontvangen. Indien de bestuurder-rechtspersoon evenwel een BTW-eenheid vormt met de rechtspersoon waarin het mandaat wordt uitgeoefend, dient geen BTW...

Tax & Corporate  •  30/03/2016  •  Kevin Desmet

Ruim twee jaar nadat een einde werd gemaakt aan de mogelijkheid tot fiscale en sociale regularisatie, heeft de huidige Ministerraad in dat verband een nieuw wetsontwerp goedgekeurd. De nieuwe wetgeving was bedoeld om van start te gaan op 1 januari 2016, maar door een bevoegheidsconflict met de...

HR  •  19/11/2015  •  Julie Van Acker

Het uitzonderingsregime inzake opzegtermijnen voor de bouwsector werd door het Grondwettelijk Hof op 17 september 2015 nietig verklaard.
Voor arbeiders die actief zijn in de bouwsector in het kader van de tijdelijke en mobiele werkplaatsen gold een uitzonderingsregime van kortere...