Heeft u als werkgever recht op de werkhervattingspremie van 1.000 EUR?

HR  •  11/09/2023  •  Lise Breine

Wat?

Werkgevers die invalide medewerkers progressief tewerkstellen kunnen een werkhervattingspremie van 1.000 euro aanvragen. De premie is bedoeld om langdurig zieke werknemers die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, te re-integreren.

 

Werkhervatting werknemer / zelfstandige?

Om als werkgever recht te hebben op een werkhervattingspremie van 1.000 euro moet tijdens de periode vanaf 1 april 2023 tot 31 maart 2025 één van volgende situatie zich voordoen:

 1. een werknemer of werkloze die minstens één jaar arbeidsongeschikt is hervat een aan zijn gezondheidstoestand aangepast werk tijdens zijn arbeidsongeschiktheid met de toestemming van de adviserend arts van zijn ziekenfonds
 2. een zelfstandige die minstens één jaar arbeidsongeschikt is hervat een aan zijn gezondheidstoestand aangepast werk tijdens zijn arbeidsongeschiktheid met de toestemming van de adviserend arts van zijn ziekenfonds.

 

Deze maatregel geldt zowel voor werknemers die bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid al door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden met u als werkgever als voor werknemers die u nieuw aanwerft.

 

Toekenningsvoorwaarden:

 1. zowel de periode gedekt door de toelating van de adviserend arts als de werkhervatting bij de werkgever op grond van deze toelating vatten aan tijdens het tijdvak van invaliditeit (minstens 1 jaar arbeidsongeschikt) vanaf 1 april 2023 tot en met 31 maart 2025.
 • Een al vóór 1 april 2023 verrichte toegestane arbeid, die wordt verlengd, kan dus geen aanleiding geven tot de toekenning van een werkhervattingspremie.
 1. De werknemer verricht de toegestane arbeid gedurende ten minste 3 maanden (om misbruik te voorkomen) op basis van
  1. een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  2. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegestane arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
  3. een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
  4. een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut die bij aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
  5. een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut
  6. een statutaire benoeming
  7. een stage met het oog op een statutaire benoeming in de openbare sector.
 2. De arbeid die wordt verricht betreft één van volgende situaties:
  1. een bezoldigde arbeid die valt onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers (RSZ-wet van 27 juni 1969 - onderworpen aan minstens één sector (dus ook een statutaire tewerkstelling)) ;
  2. een gelijkaardige activiteit die onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een vreemd land waarmee België verbonden is door een internationaal of supranationaal instrument inzake coördinatie van sociale zekerheid;
  3. een gelijkaardige activiteit in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

 

Bijgevolg zijn flexi-jobs, gelegenheidswerk, bepaald vrijwilligerswerk uitgesloten van het toepassingsgebied van de werkgelegenheidspremie.

 

Bedrag?

De werkhervattingspremie bedraagt 1.000 euro en wordt betaald door het ziekenfonds van de medewerker.

 

Er kan maar één werkhervattingspremie per werknemer toegekend worden.

 

Procedure?

Je kan de premie ten vroegste na het einde van de (eerste) drie maanden aangepast werk aanvragen bij het ziekenfonds:

 • via elektronische weg (aanbevolen procedure): meld u hiervoor aan op de website van het Nationaal Intermutualistisch College.
 • Via het papieren aanvraagformulier dat u ingevuld, ondertekend en gedateerd naar het Nationaal Intermutualistisch College kan opsturen.

 

Als alle voorwaarden vervuld zijn, betaalt het ziekenfonds waarbij de betrokken werknemer aangesloten of ingeschreven is de werkhervattingspremie ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin je de aanvraag indiende.

 

(bronnen: KB 17 juli 2023 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering, BS 31 juli 2023 en  KB 20 juli 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 31 juli 2023)

DEEL DIT BERICHT: