De ‘versnelde’ invordering van niet-betwiste facturen treedt in werking op 2 juli 2016

Commercial  •  27/06/2016  •  Julie Van Acker

Het moge duidelijk zijn dat de juridische hervormingen die Minister Koen Geens doorvoert overal hun invloed zullen hebben, ook in de bedrijfswereld. Eind 2015 werd een nieuwe wet door het parlement goedgekeurd die er op gericht is om niet-betwiste facturen tussen ondernemingen sneller, efficiënter én goedkoper in te vorderen.

 

In de praktijk wordt vastgesteld dat heel wat facturen tussen handelaars laattijdig of zelfs niet worden betaald met als gevolg dat de liquiditeit van de onderneming op de helling komt te staan. De wetgever heeft hieraan tegemoet willen komen door een procedure in te voeren die handelaren toelaat om buiten de rechtbank om hun niet-betwiste facturen te gaan invorderen. Op die manier wordt ook de rechtbank een stuk ontlast hetgeen ten goede komt van de gerechtelijke achterstand in België.

 

Met de procedure tot invordering van niet-betwiste facturen wordt het vanaf 2 juli 2016 mogelijk om zonder tussenkomst van de rechtbank facturen tussen handelaren mét KBO-nummer in te vorderen. Facturen ten aanzien van consumenten zijn vooralsnog uitgesloten uit de regeling.

De procedure verloopt in vier stappen:

 

  1. De advocaat gaat na of er voldaan wordt aan de wettelijke vereisten van een niet-betwiste schuldvordering. Indien dit zo is, dan kan de procedure enkel worden opgestart door de advocaat die namens zijn cliënt, de schuldeiser, een aanmaning opmaakt en opdracht geeft aan de gerechtsdeurwaarder om deze aanmaning aan de schuldenaar te betekenen. Bij deze ingebrekestelling zal een antwoordformulier voor de schuldenaar bijgevoegd worden. Het model van het antwoordformulier werd recent via een KB van 16 juni 2016 vastgelegd.
  2. Binnen de wettelijke termijn van 1 maand dient de wanbetaler te reageren via het bij de aanmaning gevoegde antwoordformulier. Hij kan ofwel betalen ofwel om afbetalingstermijnen vragen ofwel de factuur betwisten.
  3. Wordt de factuur niet betwist en/of worden er geen afbetalingstermijnen gevraagd of worden ze niet nageleefd, dan zal de gerechtsdeurwaarder ten vroegste 8 dagen na die maand een proces-verbaal van niet-betwisting opmaken waardoor de schuldvordering uitvoerbaar wordt. Dit PV zorgt er dus voor dat er onmiddellijk zal kunnen overgegaan worden tot beslag.
  4. Wordt de factuur wel betwist, dan kan er uiteraard via de gewone weg, dus via de rechtbank, ingevorderd worden.

Belangrijke opmerking, het saldo van de factuur zal  ‘slechts’ vermeerderd worden met de deurwaarderskosten en een verhoging aan interesten en schadebeding van maximaal 10% van de hoofdsom (u dient dus mogelijks in te boeten op uw algemene voorwaarden). Desalniettemin laat de nieuwe regeling de schuldeiser wel toe om onmiddellijk de schuldvordering te laten uitvoeren en procedurekosten zoals we die nu kennen, uit te sparen. Gelet op het recente KB van 16 juni 2016 treedt de nieuwe invorderingsprocedure in werking op 2 juli 2016!

DEEL DIT BERICHT: