TELEWERK DE NIEUWE NORM?

WAT U MOET WETEN BIJ HET INVOEREN VAN TELEWERK

HR  •  20/09/2021  •  Lise Breine

Nu de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan stilaan beginnen te versoepelen en ons dagelijks leven er terug begint uit te zien als weleer, kan ook de vraag gesteld worden of het bedrijfsleven terug zal keren naar de vroegere gewoontes.

 

Telewerk werd in vele ondernemingen en sectoren door de opkomst van het coronavirus verplicht, wat vele bedrijfsleiders tot een mentaliteitswijziging noodzaakte.

Wij merken alvast dat vele bedrijven beroep zullen blijven doen op het systeem van structureel telewerk (cfr. infra).

 

In deze bijdrage wensen wij u dan ook graag te informeren over twee soorten telewerk, nl. structureel en occasioneel telewerk alsook over de formaliteiten en verplichtingen die hiermee gepaard gaan.

Het telethuiswerk in het kader van Covid19 dat wordt geregeld in de cao nr. 149, is niet meer verplicht sinds 27 juni 2021 en zelfs niet meer aanbevolen sinds 1 september 2021 (behalve voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Gelet op de verminderde relevantie, komt deze mogelijkheid van telewerk hierna niet meer aan bod en raden wij aan om meteen een kader te voorzien voor hetzij structureel telewerk indien u als bedrijf toestaat dat telewerk op regelmatige basis zal worden uitgevoerd dan wel voor occasioneel telewerk indien dit slechts incidenteel (in een specifieke situatie) zal/mag gebeuren.

 

Wij zetten hieronder de belangrijkste kenmerken, verplichtingen en verschillen tussen beide soorten telewerk uiteen.

 

Wij raden in ieder geval aan om in beide gevallen naast een geschreven overeenkomst tussen de werkgever en werknemer waarin de individuele afspraken worden vastgelegd (conform de wettelijke regels) tevens een algemene telewerkpolicy op te maken waarin de algemene regels worden weergegeven. Wij zijn steeds bereid u hierbij te begeleiden en u te adviseren hoe en welk systeem u binnen uw onderneming best invoert.

 

 

STRUCTUREEL TELEWERK

OCCASIONEEL TELEWERK

Begrip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten de bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

 

(volgens de fiscus + RSZ: minstens het equivalent van één werkdag per week zowel voor deeltijdse als voor voltijdse werknemers, cfr. Circulaire 2021/C/20)

= een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten de bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

 

 

 

 

 

Wettelijk kader?

 

 

De cao nr. 85 (NAR)

 

 

De wet van 5 maart 2017 betreffende het werkbaar en wendbaar werk (artikelen 22 – 28)

Toepassings-voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 • vrijwillig karakter
 • schriftelijke overeenkomst
 • geen specifieke reden vereist

 

 

 

 

 • vrijwillig karakter
 • slechts in twee hypotheses:
  • overmacht (vb. treinstaking, sneeuwval)
  • persoonlijke reden (vb. tandartsbezoek, komst van een installateur,…)

Formaliteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • schriftelijke overeenkomst met elke telewerker afzonderlijk is vereist en dit uiterlijk op het ogenblik dat de uitvoering van het telewerk begint.

Dit geschrift moet diverse verplichte vermeldingen bevatten.

 • indien er overlegorganen aanwezig zijn in de onderneming, dienen de werknemersvertegenwoordigers ingelicht en geraadpleegd te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aanvraag

Werknemer moet voorafgaandelijk en binnen een redelijke termijn een aanvraag indienen bij zijn werkgever, met opgave van redenen. Een eventuele weigering door de werkgever dient schriftelijk te gebeuren.

 

 1. Afspraken

De werkgever en de werknemer maken in onderling akkoord (bij voorkeur schriftelijk) afspraken over de nadere regels van het occasioneel telewerk, inzonderheid over de volgende elementen :

 • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning;
 • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel telewerk;
 •  de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

 

Daarenboven kan facultatief een kader opgemaakt worden waarbinnen het occasioneel telewerk kan worden ingevoerd.

Faciliteiten en technische ondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkgever is verantwoordelijk voor het  ter beschikking te stellen, het installeren en het onderhouden van de benodigde apparatuur voor het telewerk.

 

In het geval de werknemer deze voor privé-doeleinden mag gebruiken, genieten de werknemers een voordeel in natura voor het privégebruik van dit materiaal:

 • 72 euro per jaar voor een pc;
 • 60 euro per jaar voor een internetverbinding en -abonnement.

De werkgever is verplicht om de telewerker technische ondersteuning te bieden.

 

 

 

Geen verplichting voor de werkgever, wel mogelijkheid om hieromtrent afspraken te voorzien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergoeding kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkgever is verplicht exclusief de kosten van de verbindingen en communicatie die verband houden met het telewerk voor zijn rekening te nemen.

 

Wanneer de telewerker eigen apparatuur en internetverbinding gebruikt, houdt dit in dat de werkgever moet overgaan tot:

 • terugbetaling werkelijke kosten of
 • terugbetaling forfait bij gebruik van eigen pc en internetverbinding
  • 20 EUR netto per maand voor PC;
  • 20 EUR netto per maand voor internetverbinding.
   • vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen

 

Daarnaast kan de werkgever ook de kosten voor het gebruik van de thuiskantoor (elektriciteit, water, printer, onderhoud,…) vergoeden door :

 • terugbetaling werkelijke kosten of
 • terugbetaling forfait
  • 129,48 EUR netto per maand;
  • 10% brutoloon van het brutoloon beperkt tot het deel dat betrekking heeft op de thuis geleverde prestaties (wordt enkel door de RSZ aanvaard).
   • Vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen

 

Geen verplichting voor de werkgever, wel mogelijkheid om hieromtrent afspraken te voorzien (dan gelden dezelfde plafonds als bij structureel telewerk).

 

Bureauvergoeding zal niet vrijgesteld zijn bij occasioneel telewerk (tenzij bewijs daadwerkelijke kosten).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loon- en arbeidsvoorwaarden

 

De telewerker geniet dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als gewone werknemers.

De telewerker geniet dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als  gewone werknemers.

Arbeidstijd

 

 

Organisatie werk binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur (individuele afspraken mogelijk).

Organisatie werk binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur.

 

Arbeidsongeval

 

 

 

 

 

 

Vermoeden van arbeidsongeval indien :

 • het ongeval gebeurt op de plaats (schriftelijk) gekozen als werkplaats (bv. woonplaats werknemer);
 • tijdens de periode (schriftelijk) voorzien als arbeidsperiode.

Vermoeden van arbeidsongeval indien :

 • het ongeval gebeurt op de plaats (schriftelijk) gekozen als werkplaats (bv. woonplaats werknemer);
 • tijdens de periode (schriftelijk) voorzien als arbeidsperiode.

 

 

DEEL DIT BERICHT: