ARBEIDSDEAL: AFSPRAKEN ROND DECONNECTIE MOETEN TEGEN 1 APRIL 2023 VASTGELEGD ZIJN

HR  •  21/11/2022  •  Julie Van Acker

Op 10 november 2022 werd de Arbeidsdeal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet bevat heel wat zaken die voor u als werkgever van belang zijn.

 

Eén van de verplichtingen in de wet moet evenwel reeds tegen 1 april 2023 (!) in uw onderneming worden ingevoerd, met name het recht op deconnectie. Stelt u minstens 20 werknemers te werk? Dan dien je als onderneming tegen 1 april 2023 via een CAO of via een aanpassing van uw arbeidsreglement afspraken vast te leggen over het recht van werknemers om offline te zijn als zij niet moeten werken.

 

WAAROVER GAAT HET RECHT OP DECONNECTIE?

 

Om het evenwicht tussen werk en privé in balans te houden, heeft de regering een verplicht recht ingevoerd voor werknemers om in hun vrije tijd niet bereikbaar te zijn voor de werkgever.

 

Het komt er eigenlijk op neer dat je als werkgever niet mag verwachten dat jouw werknemer in zijn/haar vrije tijd altijd ter beschikking staat en altijd zijn/haar mailbox/GSM in de gaten houdt.

 

Er moeten dus afspraken worden gemaakt over het gebruik van digitale middelen buiten de werkuren, dus na afloop van een werkdag, maar ook tijdens het weekend, verlof etc.

 

WAT NEEM JE OP IN DE CAO OF HET ARBEIDSREGLEMENT?

 

- De bedoeling is dat in de schoot van elke onderneming de praktische modaliteiten worden uitgewerkt die het recht op deconnectie waarborgen.

 

> Dit kan gaan over richtlijnen om mails of mobiele oproepen niet te beantwoorden, het uitschakelen van servers buiten de werkuren, het activeren van afwezigheidsberichten en verwijzingsboodschappen, het gebruik van een automatische handtekening die de niet-noodzakelijkheid van een onmiddellijk antwoord benadrukt, afspraken rond tijdstippen van communicatie, etc.

 

- Ook de richtlijnen voor een correct gebruik van digitale hulpmiddelen (zoals GSM’s, laptops, etc.) moeten worden opgenomen zodat de rusttijden, het verlof, het privéleven en het familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven;

 

> Dit kan gaan over afwezigheidsberichten tijdens rusttijden en verlof met de mededeling dat de berichten niet gelezen worden in die tijdspanne, afspraak dat de werknemer in inactiviteitsdagen enkel kan gecontacteerd worden om uitzonderlijke of onvoorziene aangelegenheden (met duidelijke omschrijving wat hieronder verstaan moet worden) etc.

 

-Het arbeidsreglement of de CAO moet tenslotte voorzien in vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden met betrekking tot het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan een overmatige connectie.

 

> Bv. aanbieden van coaching, workshop/sensibilisering over de gevolgen van overdreven connectiviteit, etc.

 

Het is duidelijk dat de regering tengevolge van het toenemende telewerk en in haar strijd tegen stress en ‘burn-outs’ een digitaal welzijnsbeleid heeft gecreëerd waarbij wederom opnieuw heel wat bijkomende plichten aan de werkgever worden opgelegd.

 

De bijlage bij het arbeidsreglement kunnen wij opmaken op maat van uw onderneming.

 

Wens je dit te bekomen? Dan kan dit voor een forfait van 450 euro.

 

Interesse of vragen? Let's talk!

DEEL DIT BERICHT: