Update: voorontwerp wet inzake de bescherming van de klokkenluiders goedgekeurd

HR  •  10/03/2022  •  Lise Breine

In onze nieuwsbrief van 10 december 2021 hebben wij toelichting verschaft inzake de Europese Richtlijn ter bescherming van klokkenluiders en de verplichting van de lidstaten om deze Richtlijn tegen uiterlijk 17 december 2021 in nationaal recht om te zetten.

 

België haalde deze deadline niet.

 

In het Persbericht van de Ministerraad van 25 februari 2022 wordt nu bevestigd dat de Richtlijn effectief wordt omgezet in Belgisch recht en dat het voorontwerp van wet inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht of op het nationale recht binnen een privaatrechtelijke rechtspersoon melden, werd goedgekeurd.

 

Het voorontwerp beoogt de omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Daarenboven beoogt het voorontwerp de bescherming van personen die inbreuken in de volgende domeinen melden: overheidsopdrachten; financiële diensten, producten en markten en voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; productveiligheid en -conformiteit; vervoersveiligheid; milieubescherming; stralings- en nucleaire veiligheid; voedsel- en diervoederveiligheid; gezondheid en welzijn van dieren; volksgezondheid; consumentenbescherming; bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens; beveiliging van netwerken en informatiesystemen en tot slot bestrijding van belastingfraude en sociale fraude. Het is van toepassing op personen die beroepshalve kennis hebben van informatie over bovengenoemde inbreuken.

 

Het voorontwerp verplicht rechtspersonen in de private sector met vijftig of meer werknemers om procedures vast te stellen voor meldingskanalen, waar werknemers informatie kunnen melden over inbreuken waaraan de onderneming gevolg kan geven. Interne melding moet worden aangemoedigd, maar kan niet worden opgelegd. Het voorontwerp voorziet ook in de verplichting om te beschikken over externe meldingskanalen bij de bevoegde autoriteiten. Het Federaal Instituut voor de  bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens wordt belast met de steunmaatregelen die de klokkenluiders kunnen genieten.

 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna dient de wet nog goedgekeurd te worden door het Parlement.

 

ACTIEPUNT: ELKE RECHTSPERSOON IN DE PRIVATE SECTOR MET VIJFTIG OF MEER WERKNEMERS DIENT IN EEN INTERNE MELDINGSPROCEDURE VOOR KLOKKENLUIDERS TE VOORZIEN.

 

Bron:  Persbericht van de Ministerraad van 25 februari 2022

DEEL DIT BERICHT: