Let's talk
HR

arrow-down-white

What’s in a name? Het HR gebeuren dekt vele ladingen en is wellicht het meest onderhevig aan wijzigende wetgeving. Een onderneming die personeel in dienst heeft, dient met talrijke regels rekening te houden en kan op vandaag onmogelijk nog op de hoogte zijn van alle toepasselijke wetgeving.

 

Iedere onderneming wordt vroeg of laat geconfronteerd met een ontslagkwestie, een zieke werknemer, concurrentie van (voormalige) werknemers, privacy issues zoals e-mailgebruik, etc.

 

Het HR departement van A.lex helpt de onderneming dan ook bij de uitwerking van een correct en juridisch sterk onderbouwd personeelsbeleid zodat het voor zowel de werkgever als de werknemer duidelijk is welke de regels zijn die gelden binnen de onderneming en welke de sancties zijn indien deze niet worden nageleefd. De creatie van een dergelijk personeelskader zorgt ervoor dat er achteraf veel minder problemen zijn of minstens dat de onderneming sterk staat bij eventuele geschillen.

 

De laatste jaren is het bovendien voor vele ondernemingen heel moeilijk om geschikt personeel te vinden en wordt er meer en meer beroep gedaan op zelfstandigen of (buitenlandse) onderaannemers om het werk gedaan te krijgen. Helaas zijn menig ondernemingen niet op de hoogte van de strenge regels die hieromtrent gelden.

 

Dat is ook de sociale inspectiediensten niet ontgaan en de controles op schijnzelfstandigheid en werken met (buitenlandse) onderaannemers zijn exponentieel toegenomen. A.lex bezit hierin een doorgedreven expertise en tracht haar klanten hierover te sensibiliseren, maar ondersteunt hen uiteraard ook bij de voorbereiding van dergelijke controles alsook tijdens de controles zelf.

 

Ook welzijn op het werk wint in sterke mate aan belang. De Coronacrisis heeft dit bovendien in een stroomversnelling gebracht. A.lex werkt dan ook zeer frequent samen met de preventieadviseurs om het welzijnsbeleid binnen de onderneming op poten te zetten.

 

Kortom, het volledige HR-gebeuren van een onderneming is in veilige handen bij A.lex.

 

Let's talk HR.

HR news

HR  •  20/09/2021  •  Lise Breine

Nu de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan stilaan beginnen te versoepelen en ons dagelijks leven er terug begint uit te zien als weleer, kan ook de vraag gesteld worden of het bedrijfsleven terug zal keren naar de vroegere gewoontes.

 

Telewerk werd in vele...

HR  •  10/02/2021  •  Julie Van Acker

Minister van Werk, de heer Dermagne, heeft op 21 januari 2021 de Nationale Arbeidsraad om advies gevraagd over de invoering van een omstandigheidsverlof met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming van COVID-19.

 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) is samengesteld uit...

HR  •  18/01/2021  •  Julie Van Acker

Zoals de pers reeds te kennen gaf, heeft de overheid ‘in alle stilte’ de maatregelen om het coronavirus tegen te houden, verlengd tot 1 maart 2021.

 

De overheid heeft de maatregelen echter niet alleen verlengd, ze heeft ze, vooral naar de werkgever toe, ook uitgebreid.

 

De kans dat...

HR  •  11/01/2021  •  Julie Van Acker

Sinds 1 januari 2016 geldt een bijna volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen voor de aanwerving van een eerste werknemer. Naast een aantal andere voorwaarden diende te aanwerving in principe plaats te vinden vóór 1 januari 2021.

 

Het Federaal Regeerakkoord van september 2020...

HR  •  27/10/2020  •  Mattijs Vanmarcke

Het coronavirus is opnieuw aan een steile opmars bezig in ons land en dat laat niemand ongemoeid.

 

Met het eindejaar in aantocht, bereiden veel werkgevers zich alvast voor op (nog) strengere maatregelen, slechtere economische omstandigheden en nieuwe, snel wijzigende vraagstukken op...

HR  •  03/12/2019  •  

Het Arbeidshof in Brussel moest zich uitspreken over een zaak waarbij een werkgever het bewijs van het ontslag om dringende reden staafde met een e-mail uit de persoonlijke mailbox van de werknemer.

 

In de concrete situatie had een werknemer via haar e-mailadres van het werk...

HR  •  11/10/2019  •  

 

Van 11 mei 2020 tot 24 mei 2020 vinden de sociale verkiezingen plaats voor de oprichting en vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk (comité).

 

Als een onderneming gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers in dienst heeft moeten...

HR  •  10/04/2017  •  Julie Van Acker

Op 23 februari 2017 werd de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk, ook wel de Wet Peeters genaamd, goedgekeurd in de Kamer.

 

De Wet van 5 maart 2017 is er op gericht om enerzijds voor de werkgever wendbaar werk te creëren en anderzijds de werknemer toe te laten tot een job die werkbaar is. De wet...

HR  •  01/07/2016  •  Julie Van Acker

De wet ‘Macron’ hervormt in Frankrijk het principe van detachering van loontrekkende buitenlandse chauffeurs en wordt met ingang van 1 juli 2016 van kracht op het Frans grondgebied. Het transport wordt door de wet ‘Macron’, decreet 2016/418, onder detachering geplaatst. Dit is een zeer...

HR  •  27/06/2016  •  Julie Van Acker

Herinner u dat er reeds enige tijd een regeling voorhanden is die erin bestaat om eerste aanwervingen (aanvankelijk, de eerste drie aanwervingen, daarna de eerste vijf) een stuk goedkoper te maken door de werkgeversbijdragen gedurende een welbepaalde periode te reduceren.

Als gevolg van de...

HR  •  19/11/2015  •  Julie Van Acker

Het uitzonderingsregime inzake opzegtermijnen voor de bouwsector werd door het Grondwettelijk Hof op 17 september 2015 nietig verklaard.
Voor arbeiders die actief zijn in de bouwsector in het kader van de tijdelijke en mobiele werkplaatsen gold een uitzonderingsregime van kortere...