Transport in Frankrijk? Opgepast!

HR  •  01/07/2016  •  Julie Van Acker

De wet ‘Macron’ hervormt in Frankrijk het principe van detachering van loontrekkende buitenlandse chauffeurs en wordt met ingang van 1 juli 2016 van kracht op het Frans grondgebied. Het transport wordt door de wet ‘Macron’, decreet 2016/418, onder detachering geplaatst. Dit is een zeer verregaande reglementering die heel wat bijkomende administratieve verplichtingen voor de Belgische onderneming met zich mee brengt.

 

De Europese Commissie heeft (terecht) te kennen gegeven tegen Frankrijk een inbreukprocedure op te starten.

 

Dit neemt echter niet weg dat u vanaf 1 juli 2016 (voorlopig) rekening moet houden met deze wetgeving.

 

 • Wat houdt dit in?

Concreet betekent dit dat u als Belgisch bedrijf die Belgische chauffeurs op het Belgisch grondgebied te werk stelt, moet voldoen aan bepaalde dwingende regels van het Franse arbeidsrecht voorzover uw chauffeurs tevens werkzaamheden verrichten op het Franse grondgebied. U dient daarbij verschillende administratieve verplichtingen na te leven.

 

 • Welke werkzaamheden vallen onder de wet Macron?​

 

 • Het verrichten van transportdiensten met laad – of losadres op Frans grondgebied
 • Intra-group detachering
 • Terbeschikkingstelling van personeel

 

Volgende situaties vallen echter uit de boot:

 • Zelfstandige chauffeurs
 • Transitvervoer
 • Vervoer voor eigen rekening

 

 • Welke bepalingen van het Franse arbeidsrecht moeten worden nageleefd?

 

 • Arbeidsduur, feestdagen, jaarlijks betaald verlof, nachtwerk voor jonge werknemers, compensatierust
 • Naleving van het minimumloon in Frankrijk en de overurenreglementering
 • Naleving van allerhande loonelementen, zoals premies, vergoedingen, etc
 • Arbeids- en huisvestingsvoorwaarden

 

 • Vanaf 1 juli 2016 gelden volgende administratieve verplichtingen:

 

 • De chauffeur dient in het bezit te zijn van een detacheringsattest
 • Er moet een vertegenwoordiger op Frans grondgebied aangesteld worden

 

 • Het detacheringsattest
  • Vervangt de verplichting van de voorafgaandelijke aangifte
  • Moet opgemaakt worden door de bedrijfsleider, en bij gebreke daaraan door de Franse ontvanger van de diensten
  • Is geldig voor een periode van zes maanden
  • Moet begeleid worden met een kopie van de arbeidsovereenkomst (deze hoeft niet vertaald te worden)

 

Het detacheringsattest is te downloaden en in te vullen via onderstaande link

 

https://mdel.mon.service-public.fr/pro_mademarchev5/sfjsp?interviewID=SIPSI

 

 • De Franse vertegenwoordiger

 

 • Men heeft vrije keuze om dergelijk persoon aan te stellen. Wellicht een sociaal secretariaat of indien men met vaste tussenpersonen werkt in Frankrijk, kan het eventueel ook aan deze persoon gevraagd worden. De bedoeling is dat deze persoon in contact kan staan met de arbeidsinspectie in Frankrijk teneinde deze laatste toe te laten gemakkelijk informatie te kunnen inwinnen.
 • Deze persoon moet volgende gegevens/documenten bijhouden:
  • Kopie van de attesten
  • Loonbrieven
  • Bewijzen van betaling van het loon
  • Vertaald exemplaar van de CAO
  • Aanstellingsbewijs

 

U dient daarnaast tevens een attest A1 aan te vragen bij de RSZ dat de werknemer bij zich moet hebben tijdens zijn werkzaamheden in Frankrijk.

 

Opgepast! Het niet naleven van deze verplichtingen wordt streng gesanctioneerd door de Franse overheid;

 

 • Geen detacheringsattest of niet correct ingevuld: boete mogelijk tot 750 EUR
 • Arbeidsovereenkomst ontbreekt: boete mogelijk tot 450 EUR
 • Administratieve geldboeten daarnaast blijven mogelijk voor de werkgever tot 2000 EUR per werknemer
 • Verbod tot uitvoering van transport in Frankrijk voor één maand kan ook worden opgelegd

 

De wet legt aldus heel wat extra verplichtingen op aan buitenlandse ondernemingen. Er kan terecht getwijfeld worden of de wet Macron wel in lijn is met de doelstelling van de Europese reglementering inzake detachering. Tevens rijst de vraag of de Franse wetgeving geen inbreuk  maakt op het vrij verkeer van goederen en diensten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

 

 

DEEL DIT BERICHT: