Een correcte ingebrekestelling: een overzicht. 

Commercial  •  16/12/2021  •  Jean-Marc Simoens

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin u uw debiteur (zijnde, uw niet-betaler) een laatste maal aanmaant om binnen een bepaalde termijn zijn verbintenis (bijvoorbeeld het betalen van een factuur) uit te voeren.

 

De vorm van de ingebrekestelling is in principe geheel vrij en kan aldus per mailbericht, per gewone brief of zelfs mondeling gebeuren. Het is evenwel aangeraden om een ingebrekestelling schriftelijk per aangetekende post te versturen. Op die manier is er steeds bewijs dat de debiteur werd aangeschreven.

 

Maar wat dien je nu precies te vermelden in een dergelijke aanmaning?

 

Wij sommen de belangrijkste zaken voor u op.

 

De juiste identiteit van de partijen

 

Het hoeft niet gezegd dat u uiteraard de juiste debiteur aanschrijft. Dit lijkt evident maar soms wordt hier toch tegen gezondigd. De debiteur dient correct en duidelijk geïdentificeerd te worden. Is de debiteur een rechtspersoon? Welke (rechts)persoon ondertekende de overeenkomst of staat op de factuur? Schrijf de rechtspersoon zelf aan (eventueel ter attentie van de contactpersoon/verantwoordelijke).

 

Ten opzichte van consumenten is het ook belangrijk om ook uzelf correct te identificeren. Volgende zaken dienen vermeld te worden: identiteit, ondernemingsnummer, adres, telefoonnummer en hoedanigheid van de schuldeiser.

 

Beschrijving van de verplichting die de schuld heeft doen ontstaan

 

Geef een weergave van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de ingebrekestelling. Welke factuur bleef er onbetaald? Werden de producten reeds geleverd? Werd de levering aanvaard? Werden er reeds afbetalingstermijnen overeengekomen?

Vermeld niet meer dan noodzakelijk, want alles wat er in staat, kan eventueel tegen u gebruikt worden.

Ten opzichte van consumenten dienen alle geëiste bedragen (zoals ook schadevergoedingen, interesten, etc.) duidelijk beschreven te worden.

 

Duidelijk in gebreke stellen

 

Het dient voor uw debiteur duidelijk te zijn dat hij daadwerkelijk in gebreke wordt gesteld. U kan volgende duidelijke bewoording gebruiken: “Met dit schrijven wordt u officieel in gebreke gesteld”.

Ten opzichte van consumenten dient er duidelijk vermeld te worden dat er bij afwezigheid van een reactie de schuldeiser tot andere maatregelen tot invordering kan overgaan binnen een termijn van minstens 15 dagen.

 

Slot

 

Maak steeds voorbehoud voor alle rechten en vermeld dat de brief niet tot een nadelige erkentenis kan leiden. Volgende zinsnede kan hiervoor gebruikt worden: “Dit schrijven wordt u gestuurd onder voorbehoud van alle recht en zonder enige nadelige erkentenis”.

Ten opzichte van consumenten dient er tevens uitdrukkelijk het volgende vermeld te worden: “Deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering (dagvaarding voor de rechtbank of beslag).

 

Nood aan advies? Let's talk! 

DEEL DIT BERICHT: